Skip to main content

Dr. Zhongjian Li

2016-2017

Area(s) of Expertise

Image based colorimetry, Jiangnan University, Jiangsu, China